LinMiTech

Der sistem

Der sistem ist gamòcht van moduli: an model ver de datn van beirter ver za meing se se tauschn; an sistem va Lessicografia computazionale (beirterpiacher on line ont strumentn ver za stelln zòmm beirterpiacher en o’na, zboa ont mearer sprochn)... read more »

De linguistik bèrtn

Ver en Statut, de linguistik bèrtn (pònkn datn, pònkn datn va zboa sprochen, tèkstual corporea, toponomastik pònkn datn, terminologik pònkn datn ont s zigln van regln as de sproch) plaim van oa’s e gen toalnemmer... read more »

Projektn 2012

Ver en jor 2012 de projektn va verpesser va de vraischòft LinMiTech barn sai’ ver za leing za plòtz an sistem va naia beirterschòft/beirterschòft ver de minderhaitsproch.

Projektn 2011

S jor 2011 ist gaben s earst jor va u’vong va de vraischòft: de rifn sai’geben za “enbiarn“ ont za “glaichen u’ “ de stont van mearer toalnemmer.... read more »

De grunder